Árverés

I. AZ ÁRVERÉS
1. Az árverezõ cég nyilvános árverés útján, harmadik személyek megbízásából és számlájára, azonnali készpénzfizetés ellenében értékesíti az árverési katalógusban árverésre ajánlott anyagokat. Az árverezõ képviselõként lép fel az eladó és a vevõ között. Az árverezõ cég tevékenységéért esetlegesen közremûködõ állami hatóságok és önkormányzatok felelõsséget nem vállalnak.
2. A leütést a legtöbbet ígérõ licitáló szerzi meg. Azonos ajánlat esetén a korábban beérkezõ ajánlat érvényesül. A leütési árat 19%-os jutalék terheli. Minden megvásárolt tétel vételárához 200 Ft csomagolási díjat számítunk fel!
3. Az írásos ajánlatok figyelembe vétele pótlólagos költség felszámítása nélkül, az ajánlattevõ érdekeit szem elõtt tartva történik, mintha az érdeklõdõ személyesen jelen volna az árverési teremben.
4. A leütés a legtöbbet ígérõ vevõt a tétel átvételére kötelezi. A tételek birtokba adása a leütési ár és az árverési jutalék kifizetését követõen történik. Az árverési számlát- feltéve, hogy az árverés elõtt a felek nem egyeztek meg nyomatékosan egy ettõl eltérõ fizetési módban (hitel, részletfizetés) – jelenlévõ licitálók esetén azonnal, írásos ajánlattétel esetén pedig vagy elõre fizetés ellenében a számla kézhezvétele után azonnal, vagy utánvéttel kell kiegyenlíteni. A számlát a legtöbbet igérõ licitáló kiegyenlítheti annak a bevételnek a felhasználásával is, amely az általa árverésre bocsátott és már eladott tételekbõl származik, feltéve, hogy ez a bevétel fedezi a leütési árat. Harmadik személy részére licitáló az árverezõ céggel szemben teljes felelõsséggel tartozik, mintha saját maga számára licitálna. A leütés pillanatában a tétel tulajdonával járó valamennyi felelõsség a vásárlóra ruházódik át. A tételek a számla teljes kiegyenlítéséig a beadó tulajdonában maradnak. Késedelmes fizetés esetén a számlaérték 5%-ának megfelelõ késedelmi pótlékon felül minden megkezdett hónapra 1%-os késedelmi kamatot számít fel az árverezõ cég. A megvásárolt tételek kézbesítése minden esetben a vevõ költségére és felelõsségére történik. A postázási és az esetleges biztosítási költségek is a vevõt terhelik.
5. Az árverést vezetõ fenntartja a jogot, hogy a leütést indoklás nélkül megtagadja, tételeket szétválasszon, összeillesszen, átcsoportosítson vagy tételeket visszavonjon.

II. FELELÕSSÉG
6. A tételek leírása felelõsségteljesen történik. A képen bemutatott tételeknél a fogazat, a vágás, a bélyegzés stb… tekintetében a kép a meghatározó.
7. Az árverezõ cég felelõssége a. Mindennemû vizsgált és írásos igazolással ellátott bélyegnél a vevõ a tételleírásnál megadott írásos szakvéleményt – és szignózott bélyegeknél a szignatúra szerinti valódiságot – teljes körûen elismeri. Az árverezõ cég további felelõssége kizárt. b. Vizsgálatlan bélyegek esetében az árverezõ cég az eladott bélyegek valódiságáért a leütéstõl számított 5 éven át felelõsséget vállal. c. Több bélyegbõl álló tételekért, gyûjteményekért az árverezõ cég nem vállal felelõsséget. Ez azokra a tételekre vonatkozik, amelyek több mint 3 bélyegbõl, levélbõl illetve egyéb dokumentumból állnak. Meglévõ hibával leírt tételek esetén (akkor is, ha nincs megjelölve az összes hiba) az árverezõ cég felelõssége szintén kizárt. d. Az árverezõ cégnek a tételek minõségéért vállalt felelõssége a tételek átvétele után egy nappal, de legkésõbb a leütés idõpontja után öt héttel megszûnik, kivéve akkor, ha ezen határidõ meghoszabbítását az ok megadásával írásban kérik és az árverezõ cég ezt megadja.

III. REKLAMÁCIÓ
8. A valódiságra vonatkozó (Ld. 7.a) reklamáció esetén bizonyítékként egy illetékes és tévedésekért jótálló szakember írásbeli igazolását kell csatolni, amely alátámassza, hogy a tétel hamisítvány.
9. A minõségre vonatkozó reklamációkat a 7.d pont szerinti határidõn belül kell érvényesíteni.
10. Reklamáció esetén a kifogásolt tételeket az eredeti és a szállítási állapot megváltoztatása nélkül, a hozzájuk tartozó tétel lappal együtt kell benyújtani. A tévedésért felelõsséget vállaló szakértõk vizsgálati jelei és aláírásai nem tekinthetõk változtatásnak. Késedelmes fizetés esetén a reklamáció joga nem érvényesíthetõ. Jogos reklamáció esetén az árverezõ cég visszaveszi a tételt, és visszatéríti a vásárlónak a leütési árat a jutalékkal, valamint a tételárral együtt. Az esetleges utóvizsgálat költségeit a beadó viseli. Abban az esetben, ha a reklamáció alaptalan, minden ezzel kapcsolatos költség a vevõt terheli.

IV. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
11. Az árverés vezetõsége fenntartja magának a jogot, hogy az árverésrõl minden indoklás nélkül személyeket zárjon ki.
12. Az árverés vezetõsége fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok figyelembevételét elõlegfizetéshez kösse.
13. Ezen árverési feltételek érvényesek a katalógusban szereplõ tételek árverésen kívüli értékesítése (pl. visszavett tételek) esetén is.
14. Vitás ügyek rendezésében az árverezõ cég székhelye szerinti bíróság az illetékes, de az árverezõ cég fenntartja magának a jogot, hogy a választása szerinti helyen pereljen. Az árverésen való részvétellel az árverési szabályokat úgy a személyesen megjelent, mint az írásban licitáló résztvevõk teljességgel elismerik. Dunafila